VIPATCO tư vấn và đại diện cho khách hàng trong các hoạt động sau liên quan đến Sáng chế/Giải pháp hữu ích:

• Tư vấn về khả năng bảo hộ sáng chế/giải pháp hữu ích;

• Tra cứu và cung cấp các thông tin về tình trạng kỹ thuật của sáng chế/giải pháp hữu ích ở Việt Nam và nước ngoài;

• Hoàn thiện hồ sơ xin đăng ký bảo hộ bao gồm chuẩn bị đơn: dịch và/hoặc viết bản mô tả sáng chế; tiến hành các thủ tục xin cấp Bằng độc quyền sáng chế/Giải pháp hữu ích tại Việt Nam/ hoặc đăng ký ra nước ngoài;

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục pháp lý ghi nhận chuyển giao đơn đăng ký/ hoặc chuyển giao Văn bằng sang chế/ GPHI;

• Tư vấn và tiến hành các thủ tục ghi nhận việc sửa đổi liên quan đến đơn xin đăng ký/ hoặc thông tin trong Văn Bằng độc quyền sáng chế/ GPHI;

• Tư vấn về hiệu lực của Bằng độc quyền, duy trì, gia hạn hiệu lực Văn bằng;

• Tư vấn bảo vệ quyền lợi của chủ sở hữu Bằng độc quyền;

• Đại diện cho khách hàng tiến hành các thủ tục khiếu kiện các quyết định hành chính của các cơ quan chức năng nếu xét thấy nó làm phương hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của người nộp đơn, chủ sở hữu Văn Bằng bao gồm: phản đối, kiến nghị, yêu cầu thay đổi nội dung của quyết định, …

• Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong việc đăng ký sáng chế ở trong nước và ra nước ngoài đặc biệt là nộp đơn đăng ký sang chế theo Hiệp ước Hợp tác Patent (PCT) mà Việt Nam là một quốc gia thành viên.

        ĐƠN QUỐC GIA SÁNG CHẾ /GIẢI PHÁP HỮU ÍCH
      VÀ ĐƠN SÁNG CHẾ /GIẢI PHÁP HỮU ÍCH NỘP THEO HIỆP ƯỚC PCT

I. Thông tin cần cung cấp

1. Tên đầy đủ, địa chỉ, quốc tịch của người nộp đơn và tác giả/đồng tác giả (nếu có);

2. Các tài liệu liên quan đến yêu cầu hưởng quyền ưu tiên (nếu có);

3. Các tài liệu liên quan đến chuyển nhượng quyền nộp đơn (nếu có);

4. Tên sáng chế/Giải pháp hữu ích. 

        II. Tài liệu cần thiết:

1. Giấy ủy quyền của người nộp đơn cho VIPATCO (01Giấy uỷ quyền chấp nhận cho nhiều đơn ở nhiều thời điểm nộp đơn khác nhau);

(Bản sao Giấy uỷ quyền được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn);

2. Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên (nếu có);

(Nếu người nộp đơn được hưởng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên từ người nộp đơn khác hoặc từ tác giả của sáng chế/ GPHI. Bản sao Giấy chuyển nhượng quyền nộp đơn, quyền ưu tiên được chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, bản gốc hoặc bản sao có xác nhận phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn).

3. Các tài liệu xin hưởng quyền ưu tiên (nếu có) gồm: Bản sao có xác nhận đơn đầu tiên hoặc tài liệu chứng nhận trưng bày triển lãm nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Paris. Các tài liệu yêu cầu hưởng quyền ưu tiên là bản gốc hoặc bản sao phải có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền hoặc công chứng.

Bản sao các tài liệu trên chấp nhận khi nộp đơn, bản gốc/hoặc bản sao có xác nhận phải nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn.

4. Bản mô tả sáng chế/Giải pháp hữu ích, bản tóm tắt và các yêu cầu bảo hộ, hình vẽ minh hoạ (Nếu có). 

 

Go top