I.  Thông tin cần thiết để đăng ký nhãn hiệu.
1. Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn;
2. Thông tin về tài liệu hưởng quyền ưu tiên (nếu có);
3. Mô tả nhãn hiệu, ý nghĩa tổng thể của nhãn hiệu, màu sắc yêu cầu bảo hộ. Nếu nhãn hiệu có chứa chữ không phải tiếng Viêt mà trong ngôn ngữ tương ứng chữ đó có nghĩa thì phải dịch nghĩa đó ra tiếng Việt, số không phải là chữ số Ả rập hoặc chữ số La mã thì phải dịch ra chữ số Ả rập.
4. Danh mục hàng hoá/ dịch vụ được phân loại theo bảng phân loại Quốc tế (nếu biết)/ hoặc cung cấp danh mục hàng hoá/dịch vụ dự định mang nhãn hiệu để VIPATCO phân nhóm. 

   II. Tài liệu cần thiết
1. Giấy ủy quyền của Người nộp đơn cho VIPATCO (theo mẫu) (01Giấy uỷ quyền chấp nhận cho nhiều đơn ở nhiều thời điểm nộp đơn khác nhau);
(Bản sao Giấy uỷ quyền chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, nhưng bản gốc phải được nộp trong vòng 01 tháng kể từ ngày nộp đơn)
2. 12 Mẫu nhãn hiệu (kích thước nhãn tính theo chiều lớn nhất) không nhỏ hơn 20 x 20 mm và không lớn hơn 80 x 80 mm);
3. Bản sao có xác nhận/hoặc công chứng qui chế sử dụng nhãn hiệu (Nếu nhãn hiệu yêu cầu bảo hộ là nhãn hiệu tập thể; nhãn hiệu chứng nhận);
4. Tài liệu hưởng quyền ưu tiên, nếu trong đơn có yêu cầu hưởng quyền ưu tiên theo Công ước Pari.
(Bản sao tài liệu hưởng quyền ưu tiên chấp nhận tại thời điểm nộp đơn, nhưng bản gốc/ hoạc bản sao có xác nhận phải nộp trong vòng 1 tháng kể từ ngày nộp đơn); 

   Qui chế sử dụng nhãn hiệu tập thể bao gồm các nội dung chủ yếu sau:
a)  Tên, địa chỉ của tổ chức tập thể là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể;
b)  Các tiêu chuẩn để trở thành thành viên của tổ chức tập thể - chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể;
c)   Danh sách các tổ chức, cá nhân được phép sử dụng nhãn hiệu tập thể;
d)  Các điều kiện sử dụng nhãn hiệu tập thể;
e)   Biện pháp xử lý hành vi vi phạm nhãn hiệu tập thể đối với các thành viên khi sử dụng nhãn hiệu tập thể. 

   Qui chế sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải có các nội dung chủ yếu sau:
a) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu nhãn hiệu chứng nhận;
b)  Điều kiện để được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
c) Các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ được chứng nhận bởi nhãn hiệu chứng nhận;
d) Phương pháp đánh giá các đặc tính của hàng hóa, dịch vụ và phương pháp kiểm soát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận;
e) Chi phí mà người sử dụng nhãn hiệu chứng nhận phải trả cho việc chứng nhận, bảo vệ nhãn hiệu chứng nhận, (nếu có).

 

Go top